‘พิธา ลิ้มเจริญรัตน์’ เล่าเบื้องหลังก่อนวันโหวต มีสิ่งเดียวที่ทำไม่ได้

เล่าเบื้องหลังก่อนวันโหวต ผมตระบัดสัตย์ปุ๊บ ผมเป็นนายกฯไปแล้ว พิธาลิ้มเจริญรัตน์ ลั่นต้องตรวจสอบคุณ ไม่เหมือนว่าคุณเคยเป็นพี่เป็นเพื่อนผม

พิธาลิ้มเจริญรัตน์ เปิดใจวันที่ต้องเป็นฝ่ายค้าน ในรายการแฉ วันที่ 4 ก.ย.66 ตอนหนึ่งตอบคำถามถึงก่อนวันโหวตเหมือนมีสว.60
คนจะโหวตให้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นว่า ในห้องทำงานผมจะมีติ๊กไว้คนนี้มีเขียวเข้มประกาศต่อหน้าสาธารณชน เหลือง ยังขอรอฟังคำอธิบายขอเจอตัว แดง คือ ประกาศไม่ให้แน่นอน
ตอนนั้นมีโอกาสมากที่ผมจะเข้าทำเนียบรัฐบาล แต่สิ่งที่ผมชั่งใจและทำไม่ได้ คือ ผม พิธาลิ้มเจริญรัตน์ ไม่สามารถกลับคำพูดตัวเองได้ ถ้าผมคิดว่ากลับคำพูดตัวเองซะ ช่างมัน หรือผมตระบัดสัตย์ปุ๊บ ผมเป็นนายกฯไปแล้ว

ผมกล้าพูดอย่างนี้ เพราะอาทิตย์เกือบสองอาทิตย์แรก ไม่ว่าสภาบนสภาล่าง ผมรับโทรศัพท์คุยตอลดเวลา แล้วผมก็คิดเลขเป็น ผมรู้ว่าผมขาดอีกเท่าไหร่
ผมรู้พรรคนี้ พรรคนี้ พรรคนี้มีเท่าไหร่ แล้ว สว.ที่ให้มา เขียวเต็มๆ มีเท่าไหร่ ในอาทิตย์สองอาทิตย์แรก หรือช่วงท่านอภิปราย ถ้าผมถอยหลังบางเรื่อง 71 เสียงมาทันทีผมให้คุณเป็นนายกฯ เลย

แต่สิ่งที่ผมไม่สามารถทำได้ คือการเอาธงที่ประชาชนมอบให้ผมในวันที่ 14 พฤษภาแล้วเอากลับมาฟาดเขาหมดเลย มันคือเรื่องความเชื่อมั่นศรัทธาที่จะทำงาน ผมเลยตัดสินใจว่าผมรอ
ส่วนเมื่อถามถึงหลายคนเริ่มพูดว่า ก้าวไกลกับเพื่อไทย ไม่มีวันกลับมาจับมือกันได้ จะกลายเป็นคู่แข่งสำคัญเลือกตั้งรอบหน้า

ข น า ด ว่ า น โ ย บ า ย อุด ม ก า ร ณ์ จ ะ ต่ า ง กั น เ ล ย ไ ม่ ค ล้ า ย กั น แ ล้ ว จ ะ ข น า ด นั้ น ไ ห ม พิ ธ า ก ล่ า ว ว่ า กั บ เ พื่ อ ไ ท ย เ รื่ อ ง ส่ ว น ตั ว ไ ม่ มี ผ ม ไ ม่ มี
ผ ม ส า ม า ร ถ ว า ง ค ว า ม รู้ สึ ก ข อ ง ผ ม ไ ด้ แ ล้ ว เ มื่ อ โ ค ร ง ส ร้ า ง ทำ ใ ห้ เ ร า อ ยู่ ฝั่ ง ต ร ง ข้ า ม ผ ม ก็ ต้ อ ง ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ
ไ ม่ เ ห มื อ น ว่ า คุ ณ เ ค ย เ ป็ น พี่ ผ ม เ พื่ อ น ผ ม ห รื อ เ ป็ น พ่ อ ข อ ง เ พื่ อ น ผ ม

ต ร ง ไ ป ต ร ง ม า แ ฟ ร์ น ะ พี่ ม ด ดำ ต้ อ ง ทำ ห น้ า ที่ ข อ ง เ ร า

dWjUoT0.jpeg
dWjUE0q.jpeg

dWjURpJ.jpeg
dWjUij9.jpeg

dWjU3NS.jpeg
dWjUfbV.jpeg

dWjUzPv.jpeg
dWjUYZk.jpeg
dWjU0ne.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *